Puteți transmite autocitirea în intervalul 15.04.2024 - 29.04.2024

Edilul C.G.A.

Edilul C.G.A.

Societate comercială pe acţiuni cu capital majoritar de stat

Îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Câmpulung, precum şi în comunele limitrofe, prestând servicii pentru cca. 50.000 locuitori

100% U.A.T.Municipiul Câmpulung

Societatea Comercială EDILUL CGA S.A. reprezintă o societate competentă, operativă, integră, orientată spre participarea activă la dezvoltarea domeniului său de activitate: producere, transport şi distribuţie a apei potabile, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea şi evacuarea apelor pluviale.

Managementul de la cel mai înalt nivel al S.C. EDILUL CGA S.A. a stabilit ca principală direcţie a politicii sale manageriale satisfacerea cerinţelor clienţilor, cu respectarea prevederilor legale în domeniul calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă pentru serviciile de alimentare şi canalizare.

S.C. EDILUL C.G.A S.A. este o societate comercială pe acţiuni cu capital de stat, acţionar unic fiind U.A.T.Municipiul Câmpulung.

Capitalul social subscris: 3.834.286,26 lei, integral vărsat, număr de acţiuni: 9129253 din care nr. acţiuni nominative: 9129253, valoarea unei acţiuni: 0,42 RON.

S.C. EDILUL CGA S.A. îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Câmpulung, precum şi în comunele limitrofe Lereşti, Schitu Goleşti, Valea Mare Pravăţ, Bughea de Sus şi Bughea de Jos, prestând servicii pentru cca 50.000 locuitori, având Licenţă de operare ANRSC clasă 2.

Actuala societate îşi are rădăcinile în fosta „Exploatare de Gospodărire Comunală şi Locativă” Câmpulung, în subordinea „Întreprinderii de Gospodărie Comunală şi Locativă” Argeş, înfiinţată în anul 1960. S.C. EDILUL CGA S.A. a luat fiinţă prin Hotărârea nr. 63/29.10.1998 şi Hotărârea nr.70/26.11.1998 ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.

Prima atestare este din 1911, când funcţiona un sistem centralizat de alimentare cu apă reprezentat de un front de captări din izvoare naturale Topliţa-Mateiaş (20-30 l/s), un rezervor de acumulare de 500 mc şi reţelele de distribuţie. Sistemul s-a îmbunătăţit cu timpul, ajungând, în anul 1980, să dispună de un sistem de captare subterană de 22 puţuri echipate cu pompe submersibile acţionate electric, 2 rezervoare de 5.000 mc şi o „Staţie de filtre” care utiliza apa din Râul Târgului, cu o capacitate de 120 l/s.

În timp, această unitate a suferit mai multe modificări din punct de vedere organizatoric:

- În 1960 devine „Exploatare de Gospodărie Comunală şi Locativă” în subordinea IJGCL Argeș;

- În 1992 devine „Regie Autonomă de gospodărie comunală şi locativă”

- În 1998 devine „S.C EDILUL C.G.A S.A”, cu datele de identificare prezentate mai sus.

Pe lângă activităţile şi domeniile de activitate prezentate mai sus,  S.C. EDILUL CGA S.A. mai desfăşoară şi alte prestaţii, şi anume: execuţii branşamente apă şi racorduri canal, montaj apometre, vidanjări şi alte activităţi complementare a activităţilor de bază - rețele de apă și canal.

S.C. EDILUL C.G.A S.A. are, la ora actuală, un număr de 135 de salariaţi. Structura organizatorică a societăţii este de tip piramidal. Coordonarea efectivă a activităţilor specifice fiind atributul managementului de nivel mediu, managementului de vârf îi revine, în principal, sarcina elaborării strategiilor şi politicilor de dezvoltare a societăţii.

Organizaţia este membru ARA (Asociaţia Română a Apei) - Comitetul Teritorial Argeș-Vedea. Există preocupare pentru problemele apărute în domeniul apei, astfel că reprezentanţii organizaţiei participă la comunicări, articole publicate în revistele de specialitate, consultări, expoziţii, simpozioane, congrese etc. Managementul manifestă interes pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale, astfel că s-au organizat cursuri cofinanţate de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, cu eliberarea certificatelor COR corespunzătoare pentru 66 de persoane - Operator tratare apă, cod COR 816321; instalator apă-canal cod COR  713625, sudor cod COR 724522.

De asemenea, personalul Laboratorului Apă Potabilă și Laboratorului Apă Uzată a urmat cursul de instruire „Proiectarea, documentarea și implementarea sistemului de management SR EN ISO/IEC 17025:2018 în laboratoarele apă potabilă și apă uzată”, prin Programul Operațional Competitivitate Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor; acțiunea 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe - partener ECOIND.

Din punct de vedere al localizării geografice, municipiul Câmpulung se găseşte în partea nordică a judeţului Argeş, la aproximativ 50 km distanţă de oraşul Piteşti - reşedinţa judeţului; municipiul Câmpulung este situat la sud de poalele Subcarpaţilor Getici, sub culmile Iezer şi Păpuşa din masivul Făgăraş, în marea unitate geotectonică subcarpatică numită Depresiunea Getică şi în prelungirea estică a depresiunii Loviştei, Valea Mare Pravăţ. Altitudinea în zonă variază între 550 şi 700 m. Oraşul ocupă o suprafaţă de 3599 ha (din care 1160 ha în intravilan), fiind dezvoltat pe valea Râului Târgului, afluent al Râului Doamnei - unul din principalii afluenţi ai Râului Argeş.

Obiectivele organizaţiei sunt amplasate în bazinul hidrografic (superior) al Râului Argeş, iar principalul curs de apă din zonă este Râul Târgului, a cărui suprafaţă a bazinului este de 1079 km2,  debitul mediu multianual al Râului Târgului în secţiunea de vărsare este de 10m3/s. Pe Râul Târgului, amonte de municipiul Câmpulung, a fost realizată acumularea Râuşor, prin care se suplimentează debitul de alimentare cu apă pentru folosinţele din aval. Aval de acumulare, pe râu, se scurge debitul de servitute plus debitele diverselor pâraie de pe raza municipiului Câmpulung. Pânza freatică în zonă se găseşte la adâncimi de 3 … 4 m.

 

Obiectivele pe care le are în concesiune S.C. EDILUL CGA S.A. Câmpulung sunt:

 1. Sistemul de alimentare cu apă

A.1.Municipiul Câmpulung

 • aducţiune apă brută;
 • staţie de tratare-filtrare Calea Pietroasă;
 • reţele de aducţiune apă potabilă;
 • rezervoare acumulare apă potabilă (Rezervor 5000 mc (conservare) - Stația Tratare; Rezervor 5000 mc - str. Mircea cel Bătrân; Rezervor 5000 mc - Măgura Grui; Rezervor 5000 mc - Grui; rezervor 500 mc - Mărcuș)
 • reţele de distribuţie apă potabilă;
 • staţii de pompare apă potabilă: Hidrofor Grui; S.P. Mărcuş; S.P. str. Dr. Fălcoianu - 3 buc.; S.P. Valea Româneştilor – 3 buc.; S.P. str. Gh. Mitu; S.P. str. Gruiului – Richard; S.P. Dr. Godeni; S.P. Valea Bărbușii; S.P. apă industrială pentru S.C. HOLCIM (ROMÂNIA)S.A.

A.2 Comuna Lereşti

 • captare subterană Lereşti-Pojorâta;
 • captare subterană Lereşti Măgura;
 • reţea aducţiune apă potabilă;
 • rezervor acumulare apă potabilă str. D-tru Lazea 500 mc;
 • reţele de distribuţie apă potabilă.

A.3 Comuna Valea Mare Pravăţ

 • captare izvor natural subteran Topliţa;
 • staţie de pompare apă potabilă Calea Pietroasă; stație pompare Nămăești;
 • reţea aducţiune apă potabilă;
 • rezervoare acumulare apă potabilă (Costiţă 600 mc; Bilcești-Colnic 2 x 40 mc);
 • staţie repompare apă potabilă Costiţă pentru Bilceşti;
 • staţie repompare apă potabilă Bilceşti;
 • reţele de distribuţie apă potabilă.

A.4 Comuna Bughea de Sus

 • reţea de aducţiune apă potabilă pentru Mălin;
 • staţie pompare apă potabilă Mălin;
 • staţie pompare apă pentru Bughiţa;
 • reţele de distribuţie apă potabilă.

A.5 Comuna Bughea de Jos

 • reţea aducţiune apă potabilă;
 • staţie de pompare apă potabilă;
 • captare apă din dren Valea Măcelarului;
 • rezervor 150 mc acumulare apă pentru Mlăci;
 • reţele de distribuţie apă potabilă.

A.6 Comuna Schitu Goleşti

 • reţele de distribuţie apă potabilă;
 • captare subterană Valea Pechii;
 • rezervor 60 mc Valea Pechii, rezervor 30 mc Loturi;
 • stații pompare Loturi și Valea Pechii

 

B.Sistemul de canalizare

B.1 Municipiul Câmpulung

 • reţeaua de canalizare sistem separativ mal stâng al Râului Târgului;
 • reţeaua de canalizare pentru apele meteorice;
 • reţeaua de canalizare mixtă mal drept al Râului Târgului;
 • staţia de epurare;
 • staţii de pompare ape uzate: 5 buc: str. Drăceşti, Fdt. Muzeul Fundeni, str. Negulici, str. Gării, str. Țicăloiu.

B.2 Comuna Lereşti

 • reţeaua de canalizare pentru apele uzate menajere;
 • staţii pompare ape uzate 8 buc: Voineşti-Lereşti, str. Ţarină, str. Valea lui Pătru (3 buc.); str. Marinești (3 buc.)

B.3 Comuna Valea Mare Pravăţ

 • reţeaua de canalizare menajeră a apelor uzate;
 • staţii de pompare ape uzate menajere – 4 buc. (2 buc. - sat Nămăești, str. Valea Foii; str. Calea Pietroasă);
 • staţie de epurare.

B.4 Comuna Schitu Golești

 • reţeaua de canalizare menajeră a apelor uzate;
 • staţie de epurare.