Puteți transmite autocitirea în intervalul 15.04.2024 - 29.04.2024

EDILUL C.G.A.

POLITICA MANAGERIALĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE

Edilul C.G.A.
Edilul C.G.A. S.A.

Societatea Comercială EDILUL CGA S.A. reprezintă o societate competentă, operativă, integră, orientată spre participarea activă la dezvoltarea domeniului său de activitate: producere, transport şi distribuţie a apei potabile, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea şi evacuarea apelor pluviale, servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, execuţie lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; execuţie lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide.

Managementul de la cel mai înalt nivel al S.C. EDILUL CGA S.A. a stabilit ca principală direcţie a politicii sale manageriale satisfacerea cerinţelor clienţilor, cu respectarea prevederilor legale în domeniul calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare.

În acest sens, conducerea S.C. EDILUL CGA S.A. hotărăşte menţinerea unui sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018 şi s-a angajat pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestui sistem, în baza căruia urmăreşte să dezvolte următoarele obiective principale:

 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor;
 • Determinarea şi tratarea riscurilor şi oportunităţilor care pot influenţa conformitatea produselor şi serviciilor şi capabilitatea de a creşte satisfacţia clientului,
 • precum și ținerea acestora sub control, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO14001:2015 și SR EN ISO 45001:2018;
 • Recertificarea SMI, prin efectuarea migrării la SR EN ISO 45001:2018 pentru care organizația a determinat: celelalte părți interesate, pe lângă lucrători, care sunt
 • relevante pentru sistemul său de management SSM; necesitățile și așteptările (cerințele) relevante ale lucrătorilor și ale celorlalte părți interesate; care dintre aceste necesități și așteptări sunt sau ar putea deveni cerințe legale și alte cerințe;
 • Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management în Laboratoarele Control Apă (LAP și LAU), conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, implementat în 2019;
 • Menținerea și actualizarea informaţiilor documentate în conformitate cu prevederile Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cuprinse în standardele
 • de control intern/ managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
 • Conformarea cu obligațiile de conformare şi de reglementare aplicabile tuturor proceselor/ subproceselor/activităţilor din societate în domeniul calitate-mediu-sănătate şi
 • securitate în muncă, control intern/managerial și protecția datelor cu caracter personal;
 • Instruirea şi conştientizarea personalului privind managementul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă, având în vedere noile cerinţe;
 • Deservirea în condiţii optime a populaţiei şi agenţilor economici;
 • Reducerea consumurilor de resurse naturale;
 • Reducerea evacuărilor poluante în mediu;
 • Prevenirea traumatismelor și a bolilor determinate de muncă;
 • Identificarea preventivă şi controlul pericolelor şi riscurilor și oportunităților care pot afecta sănătatea şi securitatea în muncă a salariaţilor şi părţilor interesate;
 • Asigurarea resurselor umane şi materiale pentru realizarea politicii şi obiectivelor în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă stabilite;

Condiţia de bază ca cele expuse mai sus să devină realitate este respectarea cerinţelor sistemului de management integrat implementat în cadrul organizaţiei. Echipa managerială are obligaţia să creeze toate condiţiile pentru atingerea obiectivelor propuse, să aprobe alocarea mijloacelor necesare şi să găsească modalităţile pentru implicarea personalului în menţinerea sistemului de management integrat, de analiză periodică a datelor, în scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor şi soluţiilor pentru eficientizarea proceselor.

Pentru procesele de bază au fost stabiliţi indicatori de performanţă şi valori ţintă, a căror realizare se analizează, pentru a se verifica îmbunătăţirea continuă.

Politica este disponibilă şi menţinută ca informaţie documentată. Politica şi obiectivele calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă sunt comunicate în cadrul societăţii, acestea fiind înţelese şi aplicate de către toţi salariaţii.

Politica este disponibilă părţilor interesate relevante.

Director General
ing. Mihail Vasilescu

Data: 04.01.2021